مقالات و مطالبی که در آن از اندیکاتور MACD (مکدی) ، استراتژی macd (مکدی) استفاده شده است.

i am sorry, please forgive me, i love you, thank you