3 الگوی مثلث ؛ آموزش استفاده از آن در بازارهای مالی

یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل بازارهای مالی ، الگوی مثلث است. الگوی مثلث ، بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان را نشان میدهد، نشان میدهد که آنها در حال تصمیم گیری برای جهت قیمت در آینده هستند. الگوی مثلث به الگوی ادامه دهنده معروف است ، با این حال مثال های نقضی هم همیشه وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیریم. در این مقاله به بررسی و آموزش:

  • الگوی مثلث رو به بالا
  • الگوی مثلث رو به پایین
  • الگوی مثلث متقارن

میپردازیم.

الگوی مثلث رو به بالا

مثلث رو به بالا یک ساختار بالا روست که معمولا طی یک گرایش صعودی به عنوان یک الگوی تداوم شكل می گیرد. مواردی وجود دارد که این الگو به صورت الگوی وارونگی در انتهای گرایش نزولی شكل می گیرد، اما معمولا الگوی تداوم است. مثلث رو به بالا صرفنظر از اینکه کجا تشکیل شود، یک الگوی بالا رو است.

این الگو به دلیل شکل خود، مثلث قائم الزاویه نیز خوانده می شود. حداقل دو قیمت بالای مساوی و دو نقطه پائین صعودی یک مثلث رو به بالا را تشکیل می دهند. اگر هر دو خط به سمت راست ادامه پیدا کند، خط گرایش رو به بالا می تواند به عنوان وتر مثلث قائم الزاویه عمل کند. اگر از انتهای سمت چپ خط افقی یک خط قائم رسم شود، یک مثلث قائم الزاویه شكل می گیرد.

الگوی مثلث رو به بالا

تشخیص الگو

گرایش: برای آنکه الگویی تداوم محسوب شود، باید گرایشی وجود داشته باشد. هر چند که مثلث رو به بالا یک الگوی بالا رو است، طول و مدت زمان گرایش جاری چندان اهمیت ندارد. بیشترین اهمیت در قدرتمندی ساختار است

خط افقی بالا: برای تشکیل خط افقی بالا حداقل دو ماکسیمم لازم است. قیمت های بالا مجبور نیستند مثل هم باشند اما باید نزدیکی منطقی با یکدیگر داشته و بین قیمت های بالا قدری فاصله و یک مینیمم وجود داشته باشد.

خط گرایش صعودی پائینی: برای تشکیل خط گرایش رو به بالا حداقل دو قیمت مینیمم نیاز است. قیمت های مینیمم باید به ترتیب بالاتر باشند و بین آنها فاصله باشد. اگر قیمت پائین جدیدتر با قیمت پائین قبلی برابر و یا از آن کمتر باشد، آنگاه مثلث رو به بالا معتبر نخواهد بود.

مدت زمان: طول الگو می تواند از چند هفته تا چندین ماه باشد.

حجم: با تكامل الگو، معمولا حجم کم می شود. وقتی شكست رو به بالا روی دهد، باید برای تائید شکست افزایش حجمی وجود داشته باشد. با اینکه تائید حجم ارجح است اما همواره لازم نیست.

بازگشت به شکست: مبنای اصلی تحلیل فنی این است که مقاومت ها به یکدیگر تبدیل شوند. وقتی خط مقاومت افقی مثلث صعودی شکسته شود، به مقاومت پشتیبان تبدیل می شود. پاره ای اوقات قبل از انکه حرکت به طور جدی آغاز شود، بازگشت به این سطح حمایت صورت می گیرد.

هدف: وقتی شکست اتفاق بیفتد، برآورد قیمت توسط اندازه گیری بلند ترین فاصله الگو و اضافه کردن آن به مقاومت شکست به دست می آید.

مثلث رو به بالا بر خلاف مثلث متقارن، دارای یک تمایل قطعی بالا رو است. اگر به خاطر بیاورید مثلث متقارن ساختار بی طرفی بود که متکی به شکست قریب الوقوع است تا جهت حرکت آینده را مشخص کند. در مثلث رو به بالا، خط أفقی نماینده عرضه است و مانع از آن می شود که سهام از سطح مشخصی فراتر رود. مانند آن است که یک سفارش فروش بزرگ در این سطح قرار دارد که انجام آن چند هفته با چند ماه طول می کشد. بنابراین مانع از افزایش بیشتر قیمت می شود. اگر چه قیمت نمی تواند از این سطح بالاتر رود اما قیمت های پائین به صعود خود ادامه می دهند. این قیمت های پائین بالاتر هستند که نشان از افزایش فشار خرید دارند و به مثلث رو به بالا تمایل بالا رو می دهند.

الگوی مثلث رو به پائین

مثلث رو به پائین یک ساختار پایین رو است که معمولا طی یک گرایش نزولی به عنوان یک الگوی تداوم شکل می گیرد. مواردی وجود دارد که مثلث های رو به پائین در انتهای یک گرایش صعودی به صورت الگوی وارونگی تشکیل می شوند اما انها معمولا الگوهای تداوم هستند. مثلثهای رو به پائین صرفنظر از محل تشکیل آنها، الگوهای پایین رو هستند. این الگو که از حداقل دو مینیمم هم سطح و دو ماکسیمم پایین رو شکل می گیرد، گاهی اوقات مثلث قائم الزاویه نیز خوانده می شود.

الگوی مثلث رو به پائین

تشخیص الگو

گرایش: برای آنکه الگویی تداوم محسوب شود، باید گرایشی وجود داشته باشد. هرچند که چون مثلث رو به پائین یک الگوی قطعی پایین رو است، طول و مدت زمان گرایش جاری چندان مهم نیست. قدرتمندی ساختار، بیشترین اهمیت را دارد.

خط افقی پائین: برای تشکیل خط افقی پائین لااقل دو مینیمم لازم است. قیمت های پائین لزوما با هم برابر نیستند، اما باید با یکدیگر نزدیکی منطقی و بین قیمت های پائین قدری فاصله و یک ماکسیمم وجود داشته باشد.

خط گرایش نزولی در بالا: برای تشکیل خط گرایش نزولی در بالا حداقل دو ماکسیمم لازم است، ماکسیمم ها باید به ترتیب پائین تر بوده و بین آنها قدری فاصله باشد. اگر قیمت بالای جدیدتر با قیمت قبلی برابر یا از آن بزرگتر باشد، مثلث رو به پائین معتبر نخواهد بود.

طول مدت: طول الگو می تواند از چند هفته تا چندین ماه متغیر باشد.

حجم: هر چه الگو تکمیل تر شود، حجم معمولا کمتر می شود. وقتی شکست رو به پائین روی دهد، بهترین حالت آن است که جهت تائید، حجم گسترش یابد. با اینکه تائید حجم ارجح است اما همیشه لازم نیست.

بازگشت به شکست: یکی از اصول اساسی تحلیل فنی آن است که مقاومت ها قابل تبدیل به یکدیگر هستند. وقتی خط مقاومت افقی شکسته شود، به مقاومت بالا تبدیل می شود. بعضی مواقع قبل از انکه حرکت پائین به طور جدی آغاز شود، بازگشت به این سطح مقاومت تازه ایجاد شده، صورت می گیرد.

هدف: وقتی شکست روی دهد، پیش بینی قیمت را می توان با اندازه گیری بزرگترین طول الگو و کاستن آن از مقاومت شکست انجام داد.

مثلث رو به پائین برخلاف مثلث متقارن، قبل از شکست واقعی یک تمایل قطعی پایین رو دارد. مثلث متقارن ساختار بی طرف است که برای تعیین جهت حرکت آینده به شکست قریب الوقوع متكی است. در مثلث رو به پائین، خط افقی نماینده تقاضاست و مانع از آن می شود که سهام به پائین تر از سطح خاصی سقوط کند. مانند آن است که در این سطح، سفارش یک خرید بزرگ ارائه شده که انجام آن چند هفته یا ماه به طول می انجامد و بنابراین مانع سقوط بیشتر قیمت می شود. قیمت از این سطح پائین تر نمی رود اما قیمت های بالای واكنشی به نزول ادامه می دهند. این قیمت های بالای پائین تر هستند که حکایت از فشار فروش دارند و به مثلث رو به پائین تمایل پایین رو می دهند.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن، معمولا به عنوان یک الگوی تداوم در طی یک گرایش شکل می گیرد. این الگو حداقل شامل دو قیمت بالای كمتر و دو قیمت پائین بالاتر است. وقتی این نقاط به هم وصل شوند، امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک می شوند و مثلث متقارن شكل می گیرد.

با اینکه مواردی وجود دارد که مثلث های متقارن نشانه تغییر گرایش هستند اما اغلب تداوم گرایش جاری را نشان می دهند. صرفنظر از ماهیت الگو، تداوم یا وارونگی، جهت حرکت اصلی بعدی فقط پس از شکست یکی از خطوط مقاومت مشخص می شود. در اینجا هر یک از بخش های مثلث متقارن را جداگانه بررسی می کنیم. به شکل 1-6 دقت کنید، تشکیل چنین مثلثی ممکن است ماه ها به طول بینجامد، ولی خارج شدن از این مثلث علامت بسیار قوی معاملاتی است.

الگوی مثلث متقارن

تشخیص الگو

گرایش: تداوم یک الگو مستلزم وجود یک گرایش پایه است که الگو ابتدا توقف گرایش و بعد از تکمیل تداوم گرایش را نشان دهد.

چهار نقطه: برای تشکیل خط گرایش حداقل دو نقطه و برای تشکیل یک مثلث متقارن حداقل دو خط گرایش اللازم است. بنابراین برای شروع، حداقل 4 نقطه مورد نیاز است تا ساختار یک مثلث متقارن محسوب شود. قیمت بالای دوم باید پائین تر از اولی باشد و خط بالایی باید رو به پائین باشد. قیمت پائین دوم باید بالاتر از اولی باشد و خط پائینی باید بالارو باشد. در بهترین حالت، قبل از آنکه شکست رخ دهد، الگو با 6 نقطه شکل می گیرد (سه نقطه در هر طرف)

حجم: حجم، با گسترش مثلث متقارن و باریک شدن دامنه معامله باید شروع به کاهش کند.

مدت زمان: مثلث متقارن می تواند چند هفته یا چند ماه ادامه داشته باشد.

چهارچوب زمانی شکست: نقطه ایده آل شکست بین یک دوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است. شکست قبل از یک دوم مسیر، زود هنگام و شکست بسیار نزدیک به راس، فاقد اهمیت است. از این گذشته بعضی مواقع با نزدیک شدن به راس، باید شکست رخ دهد.

جهت شکست: جهت اتی شکست را فقط می توان پس از آنکه شکست رخ داد، مشخص کرد. با اینکه واضح به نظر می رسد اما تلاش برای حدس زدن جهت شکست می تواند توام با خطر باشد. اگر چه فرض بر این است که یک الگوی تداوم در جهت گرایش بلند مدت شکسته می شود اما همواره چنین نیست.

تائید شکست: برای آنکه شکستی معتبر به شمار آید، باید یک نمودار شمعی از یكی از خط های مقاومت رد شود و نمودار شمعی جدیدی خارج از مثلث تشکیل شود. شکست باید با افزایش حجم همراه باشد.

بازگشت به راس: راس، پس از شکست (بالا یا پائین)، می تواند به خط مقاومت آینده تبدیل شود. برخی مواقع قیمت قبل از سرگیری حرکت در جهت شکست به راس یا خط مقاومت حوالی آن باز می گردد.

هدف قیمت: می توان به موازات خط گرایش الگو یک خط گرایش ترسیم کرد که در جهت شکست رو به بالا یا پائین می رود. ادامه این خط هدف بالقوه شکست را به وجود می آورد.

بعضی اوقات قیمت ها قبل از حرکت دوباره در جهت شکست، به نقطه شکست راس در یک حرکت واکنشی باز می گردند. این بازگشت می تواند فرصت دیگری برای مشارکت در بازار با ضریب خطر کمتر را فراهم آورد. هدف قیمت که توسط امتداد خط گرایش موازی به دست می آید، فقط به صورت راهنمای نه چندان دقیق عمل می کند. تحلیل فنی پویا بوده و مستلزم ارزیابی مداوم است.

منابع:

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!