الگوی هارمونیک AB=CD

اولین و ساده ترین الگو در میان الگوهای هارمونیک پترن AB=CD می باشد. دو خط AB و CD یا چهار نقطه A ،B ،C و D این الگو را تشکیل می دهند. پس از یک موج صعودی یا نزولی این الگو می تواند شکل بگیرد و به عنوان روند بازگشتی ظاهر شود. ممکن است این بازگشت یک اصلاح موقتی باشد که بایستی با تحلیل نمودار و رعایت اصول استراتژی ترید کرد تا منجر به سود شود. در این مطلب با الگوی AB=CD آشنا می شویم.

الگوی AB=CD چیست؟

در الگوی هارمونیک AB=CD برای تشکیل نقاط B، C وD درصد فیبوناچی تعریف شده است. در صورتیکه این نقاط بر روی نسبت های فیبوناچی تعریف شده ایجاد گردد و دیگر نشانه ها مثل واگرایی و.. نیز گویای پایان موج باشد می توان معامله باز نمود.

اگر الگوی AB=CD از نوع نزولی باشد یعنی پس از روند صعودی ایجاد شود می توان در نقطه D برای خرید وارد معامله گردید.

برخی از تریدرهای حرفه ای در نقطه C نیز معامله فروش و در نقطه B معامله خرید باز می کنند. هدف اصلی یافتن نقطه D و ترید در جهت عکس CD می باشد.

الگوی هارمونیک AB=CD

اگر پترن AB=CD از نوع صعودی باشد بدین معنی که پس از روند نزولی تشکیل شده باشد می توان با ایجاد نقطه D معامله فروش باز کرد. همانطور که در بالا اشاره گردید تریدرهایی هستند که با اینکه هنوز الگو کامل نشده در نقطه C خرید و نقطه B فروش باز می کنند.

الگوی هارمونیک ABCD

اولین شرط

فرض کنید موج AB ایجاد شده و با کمی بازگشت در داخل AB نقطه C تشکیل شده است. دوباره روند تغییر کرده و تحلیل گر در اینجا ممکن است فرض کند که الگوی AB=CD در حال ایجاد شدن است. اولین شرطی که بایستی ایجاد شود تا بتوان به این الگو فکر کرد این است که پس از تشکیل نقطه C و بازگشت روند قیمت از نقطه B عبور کند.

الگوی AB=CD به چه معنایی است؟

هنگامیکه گفته می شود AB=CD برخی از این تساوی چنین برداشت می کنند که طول مورب این دو با هم برابر است. اما اینجا منظور برابری طول دو پاره خط نیست. بلکه منظور از این تساوی، تساوی قائم این دو می باشد که همان برابری تغییر قیمت است. به عبارت دیگر اختلاف قیمتی دو نقطه A و B برابر است با اختلاف قیمتی دو نقطه C و D.

الگوی AB=CD به چه معنایی است

درصدهای فیبوناچی

با توجه به آنچه که بیان شد برای دو موج AB و CD نسبت های فیبوناچی وجود دارد تا شرط AB=CD برقرار شود. جدول زیر این نسبت ها را نشان می دهد. اگر غیر از اتفاق افتاد الگوی دیگری در رخ دادن است.

فیبوناچی ریتریسمنت نقطه C اکستنشن BC برای یافتن نقطه D
0.382 2.4  یا 2.618
0.5 2
0.618 1.618
0.707 1.41
0.786 1.27
0.886 1.13

فرض کنید از نقطه A تا نقطه B فیبوناچی ریتریسمنت ترسیم شود و نقطه C به عنوان مثال در نسبت 50 درصد قرار گیرد. حال اگر فیبو بین B و C ترسیم گردد در سطح 200 درصد یک سطح بازگشتی بدست می آید. همچنین با ترسیم فیبوپروجکشن با سه نقطه A ، B و C سطح 100 درصد مشخص می گردد. محدوده بین دو سطح بدست آمده محدوده ایست که پتانسیل بازگشت دارد. (در تریدینگ ویو با Fib Extension)

درصدهای فیبوناچی abcd

در مثال زیر که از گذشته بازار است یک الگوی هارمونیک AB=CD مشاهده می شود. نقطه C بر روی نسبت 0.68  قرار دارد. از اینرو مطابق با جدول برای محل نقطه D درصد 1.618 در فیبو بین B و C در نظر گرفته شده است. همچنین با فیبوپرجکشن یا اکسپنشن و اکستنشن (در تریدینگ ویو) که با سه نقطه ترسیم می شود درصد 100 آن در نظر گرفته شده تا شرط پترن رعایت گردد.

پترن AB=CD آلترنیتو

حقیقت بازار بر اینست که همیشه الگوی AB=CD اتفاق نمی افتد. در بسیاری مواقع قیمت در سطح یا تراز دیگری الگوهای هارمونیک باز می گردد. دو حالت مهم دیگری از این پترن وجود دارد که اگر از سطح AB=CD قیمت عبور کرد ممکن است در سطح 1.27AB=CD و یا 1.618AB=CD باز گردد. حالت سومی هم وجود دارد که از زیرمجموعه ای این الگو قرار می گیرد و آن 0.618AB=CD می باشد.

پترن AB=CD

در تصویر فوق سطوح مهم با استفاده از ابزار پروجکشن فیبوناچی که در تریدینگ ویو با Fib Extension ترسیم می شود مشخص شده است. برای بدست آوردن سطحی که در آن قیمت باز گردد بایستی عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد.

پترن ABCD

در تصویر فوق بر روی موج BC یک فیبو دیگری ترسیم شده و دو سطح 1.27 و 1.618 مشخص شده تا ترازهایی که بسیار نزدیک به هم هستند ظاهر شوند. در محدوده هایی که تراکم سطوح وجود دارد احتمال برگشت بسیار زیاد است.

منابع:

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!