استراتژی ها و سیستم های معامله در فارکس

i am sorry, please forgive me, i love you, thank you