استراتژی هایی که در آنها از اندیکاتور RSI استفاده شده را از این برچسب بکار بردیم.

i am sorry, please forgive me, i love you, thank you