تمامی مطالبی که در مورد فارکس نوشته شده است.

i am sorry, please forgive me, i love you, thank you